Regulamin

Regulamin Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Progress Bar w Gliwicach.

§1.

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.1. CSR Progress Bar – rozumie się przez to obiekt Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Progress Bar, zlokalizowanego przy ul. Bojkowskiej 37a w Gliwicach, którego właścicielem jest Future Processing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach,

1.2. Organizatorze – rozumie się przez to Future Processing spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub inny wskazany przez nią podmiot.

1.3. SPA – rozumie się przez to część CSR Progress Bar, w której oferowany jest: dostęp do sauny parowej, sauny suchej, jacuzzi oraz gabinetu masaży regeneracyjnych i zabiegów kosmetycznych,

1.4. Siłowni – rozumie się przez to część CSR Progress Bar, w której udostępniane są urządzenia służące do uprawiania kulturystyki lub ćwiczeń siłowych

1.5. Fitness – rozumie się przez to wybrane zajęcia fitness, prowadzone przez Organizatora zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem,

1.6. Usłudze lub Usługach – rozumie się przez to świadczone przez CSR Progress Bar usługę lub usługi w zakresie rozwijania aktywności ruchowej i odnowy biologicznej, których aktualny wykaz dostępny jest na terenie CSR Progress Bar oraz  pod adresem: www.progressbar.pl

1.7. Kliencie – rozumie się przez to każdą osobę opisaną w §2 ust. 1 pkt. 1.1.

1.8. Zasadach uczestnictwa – rozumie się przez to wszelkie ustalone przez Organizatora zasady dotyczące zgłaszania uczestnictwa i udziału w Usługach, w tym w szczególności ustalone zasady zapisów oraz harmonogramy zajęć, udostępniane przez Organizatora na stronie: www.progressbar.pl lub w odrębnych regulaminach.

 1. CSR Progress Bar świadczy usługi od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie: www.progressbar.pl.

§2. Zasady korzystania z CSR Progress Bar.

 1. Ustala się następujące ogólne zasady korzystania z CSR Progress Bar:

1.1. Z usług świadczonych przez CSR Progress Bar mogą korzystać następujący Klienci:

1.1.1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

1.1.2. osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły 16 rok życia oraz posiadają pisemną zgodę przedstawicieli prawnych (np. rodziców lub opiekunów) na korzystanie z Usług CSR Progress Bar,

1.1.3. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

1.2. Klient jest uprawniony do rozpoczęcia korzystania z Usług po wypełnieniu dokumentów wskazanych przez Organizatora, jakie są niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego świadczenia Usług, uiściły opłatę i otrzymały indywidualny klucz elektroniczny służący do zamykania szafki i rejestrujący czas korzystania z Usług. Po zakończeniu korzystania z Usług Klient jest zobowiązany zwrócić indywidulany klucz elektroniczny oraz, jeśli jest to wymagane, uiścić dopłatę.

1.3. Klient uiszcza opłaty za korzystanie z Oferty CSR Progress Bar na zasadach i warunkach określonych w cenniku usług dostępnym na terenie CSR Progress Bar oraz na stronie: www.progressbar.pl

1.4. Korzystanie z Usług oferowanych przez CSR Progress Bar odbywa się pod nadzorem personelu CSR Progress Bar. Zajęcia Fitness prowadzą trenerzy fitness, zaś przebywanie w SPA nadzorowane jest przez fizjoterapeutów. Nadzór nad siłownią odbywa się w godzinach od 8.00 do 20.00.

1.5. Klient jest zobowiązany do opuszczenia terenu CSR Progress Bar o godzinie 20.00.

1.6. Klient jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich zaleceń wydanych przez osoby wskazane w pkt. 1.4. powyżej, jak również przez inne, upoważnione przez Organizatora osoby.

1.7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w CSR Progress Bar, w tym w szczególności stosowania się do ogłoszonych przez Organizatora zasad korzystania ze urządzeń i pomieszczeń CSR Progress Bar, jak również do zachowania na terenie CSR Progress Bar środków bezpieczeństwa odpowiednich do Usług, z jakich korzysta, zasad bhp i ppoż. Klient jest zobowiązany ponadto do powstrzymania się od działań mogących zakłócić spokój i bezpieczeństwo innych Klientów.

1.8. Klient jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o wszelkich zauważonych awariach urządzeń lub elementów wyposażenia pomieszczeń, jak również o przypadkach niestosowania zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.

1.9. Klient zobowiązany jest do udzielania informacji o stanie zdrowia celem umożliwienia CSR Progress Bar prawidłowego wykonania usług, a w szczególności:

1.9.1. udzielenia personelowi CSR Progress Bar wszelkich informacji dotyczących przeciwwskazań zdrowotnych lub okoliczności mogących mieć wpływ na świadczenia, z których Klient korzysta,

1.9.2. udzielenia personelowi CSR Progress Bar informacji dotyczących: ostrych okresów choroby, nadciśnienia tętniczego, nosicielstwa chorób zakaźnych, gorączki, niewydolności krążenia, chorób serca, chorób nowotworowych, miażdżycowego stwardnienia tętnic, zakrzepowo – zatorowego zapalenia tętnic, skłonności do krwawień, kruchych naczyń krwionośnych, cukrzycy, nadczynności tarczycy, czynnej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, chorób ośrodkowego układu nerwowego, padaczki, stanów psychotycznych, ciąży, chorób skóry, przerwania ciągłości skóry, menstruacji, uczuleń i alergii na jakiekolwiek składniki kosmetyków stosowanych podczas zabiegów lub innych chorób mogących mieć wpływ na świadczenia, z których Klient korzysta.

1.10. Klient jest zobowiązany do przebywania na terenie CSR Progress Bar w stroju sportowym, czystym obuwiu zmiennym, zaś w strefie SPA w stroju kąpielowym z własnym ręcznikiem. Klient jest również zobowiązany do zachowania czystości.

1.11. Na terenie CSR Progress Bar obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, stosowania jakichkolwiek środków odurzających, wprowadzania zwierząt.

§3.

 1. Organizator pozostawia do dyspozycji każdego Klienta: kompleks socjalny z natryskami, wyposażony w szafki przeznaczone do przechowywania rzeczy osobistych. Rzeczy osobistych nie należy wnosić do strefy SPA lub Siłowni. Za rzeczy utracone w strefie SPA lub Siłowni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Klient jest zobowiązany do przechowywania w szafkach, o których mowa w ust. 1 wyłącznie niezbędnych rzeczy osobistych, przy czym wartość poszczególnych rzeczy nie powinna przekraczać 300 zł. Powyżej tej kwoty rzecz uznawana jest za Rzecz wartościową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Rzeczy wartościowej. W szczególności zabrania się przechowywania w szafkach Rzeczy wartościowych w postaci: telefonów komórkowych, laptopów, urządzeń mobilnych, aparatów fotograficznych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami lub w niezamkniętych szafkach.

§4.

 1. W przypadku niezastosowania się przez Klienta do zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również do wskazówek lub poleceń, o których mowa w §2 ust 1.6. Personel CSR Progress Bar jest upoważniony do przerwania wykonywania usługi i zażądania opuszczenia obiektu CSR Progress Bar. Organizator jest ponadto uprawniony do pozbawienia Klienta jego uprawnień wynikających z zawartych przez niego umów o korzystanie z Usług, przy czym jest on zobowiązany do rozliczenia się z Klientem. Organizator może odmówić Klientowi w przyszłości wykonania usługi lub zawarcia umowy dotyczącej usługi z powołaniem się na zdarzenia, o których mowa w niniejszym ustępie.
 2. Nieudzielenie informacji, o których mowa w §2 ust. 1.9. skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności organizatora wobec Klienta za wszelkie szkody oraz krzywdę.
 3. W przypadku, jeśli Klient korzysta z Siłowni bez nadzoru personelu CSR Progress Bar odpowiedzialność Organizatora za szkody i krzywdę wyrządzone w tym czasie jest wyłączona.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych osób, w tym w szczególności innych Klientów.
 5. W przypadku zagubienia indywidualnego klucza elektronicznego, o którym mowa w §2 ust. 1.2, Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt niezwłocznie u Organizatora, dokonać opłaty za zagubienie klucza w wysokości 15 zł, jak również uiścić dopłatę za korzystanie z Usług, jeśli jest to konieczne.
 6. Personel CSR Progress Bar może odmówić wykonania lub przerwać wykonywanie Usługi w stosunku do Klienta, który znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub nie przestrzega zakazów wynikających z §2 ust. 1.11., jak również zażądać, aby Klient opuścił teren CSR Progress Bar. Organizator jest ponadto uprawniony do pozbawienia Klienta jego uprawnień wynikających z zawartych przez niego umów o korzystanie z Usług, przy czym jest on zobowiązany do rozliczenia się z Klientem. Organizator może odmówić Klientowi w przyszłości wykonania usługi lub zawarcia umowy dotyczącej Usługi z powołaniem się na zdarzenia, o których mowa w niniejszym ustępie.
 7. Osoby powodujące  uszkodzenie sprzętu lub urządzeń stanowiących wyposażenie CSR Progress Bar są zobowiązane do naprawienia szkody wynikającej z ich działania.

§5.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub jego odwołania w czasie dowolnie przez siebie wybranym.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 4. Każdy Klient jest zobowiązany do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wejście na teren CSR Progress Bar, jak również wykupienie lub skorzystanie z jakiejkolwiek z Usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 sierpnia 2014r.